Σπύρος Π. Κουκίδης, Πολιτικός Μηχανικός, ΜΒΑ

Protecting interests
of clients owning or
interested for property
Direct Message

One-Stop-Shop for Real Estate Consulting